Home / About Us / Culture Of Sunrise Construction

Culture Of Sunrise Construction

Sunrise Construction luôn tạo một môi trường làm việc thân thiện của những người trí thức trên tinh thần sáng tạo, chính trực và có trách nhiệm nghề nghiệp cao.

1. Giá trị cốt lõi : Từ ngày đầu thành lập, Sunrise Construction luôn đề cao giá trị cốt lõi ảnh hưởng đến tương lai của công ty là tinh thần sáng tạo, chính trực và trách nhiệm nghề nghiệp trong công việc. Mọi nhân viên của Sunrise Construction khi hành động đều phải có cái tâm bảo vệ danh tiếng công ty chứ không phải vì lợi ích của cổ đông và tất nhiên không chỉ vì lợi ích cá nhân mình.

2 . Môi trường làm việc: Đội ngũ Sunrise Construction là những Người trí thức làm việc trong một môi trường thân thiện và:

  • Tôn trọng sự sáng tạo
  • Chính trực và có trách nhiệm nghề nghiệp
  • Sản phẩm là số 1
  • Làm việc có kế hoạch
  • Luôn hỗ trợ đồng nghiệp và đối tác